แบบฟอร์มเอกสารดาวโหลดต่างๆ
ที่
รายการ
แบบฟอร์ม
 
แบบฟอร์มใบสมัคร
 
1 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม. Reg-Coop
 
แบบฟอร์มนักศึกษา
 
2 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา Co-op S-01
3 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Co-op S-02
4 แบบแจ้งรายละเอียด ตำเเหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา Co-op S-03
5 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Co-op S-04
6 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน Co-op S-05
7 .แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ Co-op S-06
8 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน Co-op S-07
9 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา Co-op S-08
 
แบบฟอร์มคณาจารย์นิเทศ
 
10 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา Co-op T-01
11 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา Co-op T-02
12 แบบประเมินการนำเสนอรายงานโครงงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา Co-op T-03
13 แบบสรุปผลการประเมินผลการสหกิจของนักศึกษา Co-op T-04
 
แบบฟอร์มสถานประกอบการ
 
14 แบบเสนองานสหกิจศึกษา Co-op F-01
15 แบบแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ Co-op F-02
16 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก Co-op F-03
17 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา Co-op F-04
18 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา Co-op F-05
19 แบบประเมินความพึงพอใจขอสถานประกอบการต่องานสหกิจศึกษา Co-op F-06
20 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานสหกิจศึกษา Co-op F-07
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
21 รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Co-op Report
 

แบบฟอร์มเสนอผลงานสหกิจศึกษา  (ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา)

 
22 แบบฟอร์มเสนอผลงานสหกิจศึกษา  (ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา) Co-op- Research-Competition
22 แผนผังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพ กสบ. Coop-Floow &Division QA Flow
23 เอกสารประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษารุ่นที่ 12 ระกว่างวันที่ 27 ถึง 31 สิงหาคม 2561 Coop-Course
24 ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา และตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตัวอย่างโครงงาน และรายงานสหกิจ
25 แบบฟอร์มสมัครการเข้าแข่งขันการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แบบฟอร์มแข่งขันระดับเครือข่าย
25 คู่มือสหกิจศึกษา คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม