การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด >> ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ในกรณี 1. ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามสำหรับการขานรายนาม (โดยเปลี่ยนเฉพาะการขานรายนาม แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในปริญญาบัตร)  2. ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ไปเป็นปีการศึกษาถัดไป 3. ขอดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกกรณีต้องมีเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง และนำส่งคำร้องที่คณะที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคณะ หรืองานทะเบียนการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 042-532-477 ต่อ 702** Download >> แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม (ซ้อมวง)
ขั้นที่ 1 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นที่ 2 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นที่ 3 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นที่ 4 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นที่ 5 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
2020 © เผยแพร่โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 ต่อ 204 - 207