สถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจราจรภายในบริเวณการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมีกำหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การจราจรภายในบริเวณการจัดงานเกิดความคล่องตัวทุกเส้นทาง มหาวิทยาลัยนครพนม จึงกำหนดข้อปฏิบัติการจราจรภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2564 บัณฑิตรายงานตัว และเข้ารับการฝึกซ้อม ตามคณะ/วิทยาลัย ต่าง ๆ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกาศกำหนดการฝึกซ้อม)  การเดินรถเข้า-ออกภายในคณะ/วิทยาลัย เดินรถตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2. วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ฝึกซ้อมย่อยรวม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประตูเข้า - ออก ที่เปิดให้บริการ
- ประตู 1 ประตูใหญ่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
- ประตู 2 ประตูเล็กฝั่งบ้านพักบุคลากรคณะเกษตรและเทคโนโลยี
- ประตู 3 ประตูด้านอาคารศรีโคตรบูรณ์
- ประตู 4 ทางเข้าประตูระบายน้ำห้วยบังกอ
- ประตู 5 ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย

จุดจอดรถ
สำหรับบุคลากร บัณฑิต ญาติบัณฑิต ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน
- สนามฟุตบอล
- พื้นที่ริมถนนภายในมหาวิทยาลัย
- ด้านหลังสำนักงานอธิการบดี
- ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
- โดยรอบอาคารศรีโคตรบูรณ์

3. วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. บัณฑิตพร้อมกัน ณ จุดรวมบัณฑิต (สนามกีฬาคณะเกษตรและเทคโนโลยี)
ประตูเข้า - ออก ที่เปิดให้บริการ
- ประตู 1 ประตูใหญ่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
- ประตู 2 ประตูเล็กฝั่งบ้านพักบุคลากรคณะเกษตรและเทคโนโลยี
- ประตู 3 ประตูด้านอาคารศรีโคตรบูรณ์
- ประตู 4 ทางเข้าประตูระบายน้ำห้วยบังกอ
- ประตู 5 ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย

จุดจอดรถ
สำหรับบุคลากร บัณฑิต ญาติบัณฑิต ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน
- สนามฟุตบอล
- พื้นที่ริมถนนภายในมหาวิทยาลัย
- ด้านหลังสำนักงานอธิการบดี
- ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
- โดยรอบอาคารศรีโคตรบูรณ์

4. วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น. บัณฑิตพร้อมกัน ณ จุดรวมบัณฑิต (สนามกีฬาคณะเกษตรและเทคโนโลยี)
ประตูเข้า - ออก ที่เปิดให้บริการ
- ประตู 1 ประตูใหญ่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
- ประตู 2 ประตูเล็กฝั่งบ้านพักบุคลากรคณะเกษตรและเทคโนโลยี (สำหรับรถออกอย่างเดียว)
- ประตู 3 ประตูด้านอาคารศรีโคตรบูรณ์ (สำหรับผู้ที่มีบัตรอนุญาตจอดรถเท่านั้น)
- ประตู 4 ทางเข้าประตูระบายน้ำห้วยบังกอ
- ประตู 5 ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย

จุดจอดรถ
สำหรับบุคลากร บัณฑิต ญาติบัณฑิต ผู้ประกอบการ
- สนามฟุตบอล
- พื้นที่ริมถนนภายในมหาวิทยาลัย
- ด้านหลังสำนักงานอธิการบดี
- ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

สำหรับหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมพิธีและรถส่วนราชการที่ปฏิบัติงานที่มีบัตรอนุญาตจอดรถพื้นที่ ๆ กำหนดเท่านั้น
- พื้นที่ P1 ด้านข้างอาคารศรีโคตรบูรณ์ ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ
ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด


2020 © เผยแพร่โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 ต่อ 204 - 207