[คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย][คณะกรรมการสภาวิชาการ][ก.บ.ม.][ก.บ.][ผู้บริหาร ม.นพ.][คณบด][ผู้อำนวยการ]
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
  พลเอกวิชิต ยาทิพย์
ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ดร.สมโภชน์ นพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
นายกฤช ฟอลเล็ต
นายภักค์พงษ์ สุมทรโชติภัทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยตำแหน่ง
  ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง
นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้บริหาร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก
ดร.ปรีชา อุยตระกูล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทคณาจารย์ประจำ
  ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
นายคมศักดิ์ หาญไชย
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฝ่ายเลขานุการ
  ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์ รักษราชการแทนรองอธิการบดี
     
[คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย][คณะกรรมการสภาวิชาการ][ก.บ.ม.][ก.บ.][ผู้บริหาร ม.นพ.][คณบด][ผู้อำนวยการ]