[คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย][คณะกรรมการสภาวิชาการ][ก.บ.ม.][ก.บ.][ผู้บริหาร ม.นพ.][คณบด][ผู้อำนวยการ]
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
  พลเอกวิชิต ยาทิพย์
ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยตำแหน่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
ดร.ถนอม ทาทอง
ดร.สมชอบ นิติพจน์
นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้บริหาร
  นายสุรพงษ์ ทุมประเสน
ดร.ปรีชา อุยตระกูล
คณบดีวิทยาลัยธาตุพนม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทคณาจารย์ประจำ
  ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยวกุศลกิจ
นายคมศักดิ์ หาญไชย
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฝ่ายเลขานุการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
     
[คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย][คณะกรรมการสภาวิชาการ][ก.บ.ม.][ก.บ.][ผู้บริหาร ม.นพ.][คณบด][ผู้อำนวยการ]