[คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย][คณะกรรมการสภาวิชาการ][ก.บ.ม.][ก.บ.][ผู้บริหาร ม.นพ.][คณบด][ผู้อำนวยการ]
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
  พลเอกวิชิต ยาทิพย์
ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ดร.สมโภชน์ นพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ
ดร.ไพฑูรย์  พลสนะ
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
นายกฤช ฟอลเล็ต
นายภักค์พงษ์ สุมทรโชติภัทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยตำแหน่ง
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
นายนิวัต เจียวิริยบุญญา

-
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้บริหาร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก
ดร.ปรีชา อุยตระกูล
ดร.ธีรัตม์  พิริยะพลิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทคณาจารย์ประจำ
  ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
นายคมศักดิ์ หาญไชย
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฝ่ายเลขานุการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม  ทาทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
     
[คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย][คณะกรรมการสภาวิชาการ][ก.บ.ม.][ก.บ.][ผู้บริหาร ม.นพ.][คณบด][ผู้อำนวยการ]