[คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย][คณะกรรมการสภาวิชาการ][ก.บ.ม.][ก.บ.][ผู้บริหาร ม.นพ.][คณบด][ผู้อำนวยการ]
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
  พลเอกวิชิต ยาทิพย์
ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยตำแหน่ง
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์   เลาหศิริวงศ์
ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร  
ดร.สมชอบ นิติพจน์
นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทผู้บริหาร
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์ สวัสดิพาณิชย์
นายสุรพงษ์ ทุมประเสน
นายประเสริฐ จินดา
คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
คณบดีวิทยาลัยธาตุพนม
คณบดีวิทยาลัยนาหว้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทคณาจารย์ประจำ
  รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.วรศิษย์ อุชัย
ดร.สมเกียรติ  กสิกรานันท์
นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ฝ่ายเลขานุการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     
[คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย][คณะกรรมการสภาวิชาการ][ก.บ.ม.][ก.บ.][ผู้บริหาร ม.นพ.][คณบด][ผู้อำนวยการ]