ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
    มหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    - สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    - สาขาวิชาการบัญชี

ใบสมัคร : ระดับปริญญาโท
ใบสมัคร : ระดับปริญญาตรี

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

[03 ส.ค. 53] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รุ่นที่ 2
[21 ก.ค. 53] - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากาการจัดการการบิน
                       รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1