ข่าวสารและกิจกรรม

 • ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบทักษะภาษาอังกฤษ ระบบรับตรง (ครั้งที่1)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรง (ครั้งที่ 1)
 • รับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง (ระดับ ป.ตรี ) 2557
 • ระบบรับตรง (ครั้งที่ 2) จะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในเดือนเมษายน 2557 นี้
 • นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รุ่นที่ 5 ได้จัดกำหนดการสัมมนาการบินในหัวข้อ "ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาส ปัญหา อุปสรรค (Thailand As ASEAN Aircraft Maintenance Center : Opportunities, Problems and Obstacles) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ลาดพร้าว ห้องวิภาวดีบอลลูน A
 • คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม

  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

  ระดับบัณฑิตศึกษา

  ระดับปริญญาตรี

  สถิติเว็บไซต์

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1