Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University

กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะผู้บริหาร มนพ. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   249
อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ   401
ประกาศผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชัน   397
มนพ. ร่วมกับ สพม.22 สพม.23 สพป.นครพนม เขต 1 สพป.นครพนม เขต2 และ สนง.ป.ป.ช.นครพนม จัดกิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนมกับทิศทางการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้พร้อมก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   357
สัมมนา นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   338

ดูทั้งหมด
Nakhon Phanom University