Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยนครพนม
คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0531/2560   110
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม   79
คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0373/2560   70
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2   61
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1   70
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   74

ดูทั้งหมด
กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ   157
ประกาศผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชัน   174
มนพ. ร่วมกับ สพม.22 สพม.23 สพป.นครพนม เขต 1 สพป.นครพนม เขต2 และ สนง.ป.ป.ช.นครพนม จัดกิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนมกับทิศทางการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้พร้อมก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   154
สัมมนา นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   147

ดูทั้งหมด
Nakhon Phanom University