จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

คณะ/วิทยาลัย

ระยะสั้น

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี(เทียบโอน)

ป.โท

ชาย

หญิง

รวม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 900 57 13 392 578 970
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 60 0 0 598 0 0 50 608 658
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 910 932 24 89 0 1318 637 1955
คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 237 109 140 0 0 281 205 486
วิทยาลัยธาตุพนม 0 576 398 82 0 0 722 334 1056
วิทยาลัยนาหว้า 0 288 131 0 0 0 265 154 419
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 819 1 0 221 599 820
วิทยาลัยการบินนานาชาติ 0 0 58 171 0 31 132 128 260
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 0 227 0 0 41 186 227
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 194 0 0 147 47 194
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 0 524 204 0 0 0 459 269 728
คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 39 0 0 6 33 39
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 2242 0 36 562 1716 2278
รวมทั้งหมด 4596 5494 10090

Fatal error: Call to undefined function ocilogon() in /usr/home/champ/public_html/configdb_reg.php on line 6