รายงานหลักสูตร

ที่

คณะ/วิทยาลัย

ระดับ

หลักสูตร/สาขา

เป็นหลักสูตร

หลักสูตรปี

สถานะ

1

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

ศศ.บ./สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ใหม่

2559

สถานะ

2

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ป.โท

รป.ม./สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ใหม่

2554

สถานะ

3

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

รป.บ./สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปรับปรุง

2556

สถานะ

4

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

ศศ.บ./สาขาวิชาภาษาจีน

ใหม่

2560

สถานะ

5

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

ศศ.บ./สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ใหม่

2559

สถานะ

6

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

ศศ.บ./การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุง

2556

สถานะ

7

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

น.บ./สาขาวิชานิติศาสตร์

ปรับปรุง

2556

สถานะ

8

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ป.ตรี

วศ.บ./สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปรับปรุง

2556

สถานะ

9

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ป.ตรี

วศ.บ./สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ใหม่

2560

สถานะ

10

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ป.ตรี

วศ.บ./สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ปรับปรุง

2556

สถานะ

11

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ป.ตรี

วศ.บ./สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ใหม่

2558

สถานะ

12

คณะวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

วท.บ./เคมี

ใหม่

2558

สถานะ

13

คณะวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

วท.บ./ฟิสิกส์

ใหม่

2558

สถานะ

14

คณะวิทยาศาสตร์

ป.ตรี

วท.บ./ชีววิทยา

ใหม่

2558

สถานะ

15

คณะครุศาสตร์

ป.ตรี

ค.บ./สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปรับปรุง

2556

สถานะ

16

คณะครุศาสตร์

ป.โท

ค.ม./สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ปรับปรุง

2556

สถานะ

17

คณะครุศาสตร์

ป.ตรี

ค.บ./สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ปรับปรุง

2556

สถานะ

18

คณะครุศาสตร์

ป.โท

ค.ม./สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

ปรับปรุง

2557

สถานะ

19

คณะครุศาสตร์

ป.ตรี

ค.บ./สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ปรับปรุง

2556

สถานะ

20

คณะครุศาสตร์

ป.ตรี

ค.บ. (ภาษาไทย)/สาขาวิชาภาษาไทย

ปรับปรุง

2557

สถานะ

21

คณะครุศาสตร์

ป.ตรี

ค.บ./สาขาวิชาสังคมศึกษา

ปรับปรุง

2559

สถานะ

22

คณะครุศาสตร์

ป.ตรี

ค.บ./สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ปรับปรุง

2559

สถานะ

23

คณะครุศาสตร์

ป.ตรี

ค.ม./คณิตศาสตรศึกษา

ใหม่

2561

สถานะ

24

คณะครุศาสตร์

ป.โท

ค.ม./สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ปรับปรุง

2557

สถานะ

25

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ป.ตรี

พย.บ./สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ปรับปรุง

2559

สถานะ

26

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ป.ตรี

อส.บ/สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุง

2556

สถานะ

27

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

อส.บ./เทคโนโลยีอุตสาหการ

ใหม่

2558

สถานะ

28

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

อส.บ./สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ปรับปรุง

2558

สถานะ

29

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

อส.บ./เทคโนโลยีเครื่องกล

ใหม่

2558

สถานะ

30

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ป.ตรี

วท.บ./สาขาวิชาพืชศาสตร์

ปรับปรุง

2556

สถานะ

31

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ป.ตรี

วท.บ./สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ปรับปรุง

2556

สถานะ

32

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ป.ตรี

วท.บ./สาขาวิชาการประมง

ปรับปรุง

2556

สถานะ

33

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ป.ตรี

วท.บ./เทคโนโลยีอาหาร

ปรับปรุง

2556

สถานะ

34

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ป.ตรี

วท.บ./เครื่องจักรกลเกษตร

ปรับปรุง

2556

สถานะ

35

วิทยาลัยธาตุพนม

ป.ตรี

วศ.บ./วิศวกรรมพลังงาน

ปรับปรุง

2560

สถานะ

36

วิทยาลัยธาตุพนม

ป.ตรี

บธ.บ./การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ใหม่

2560

สถานะ

37

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี

วท.บ./สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุง

2560

สถานะ

38

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี

บธ.บ./สาขาวิชาการจัดการ

ปรับปรุง

2560

สถานะ

39

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี

บธ.บ./สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรับปรุง

2560

สถานะ

40

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี

นศ.บ./สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปรับปรุง

2556

สถานะ

41

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี

บช.บ./สาขาวิชาการบัญชี

ปรับปรุง

2556

สถานะ

42

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี

บธ.บ./สาขาวิชาจัดการกีฬา

ปรับปรุง

2556

สถานะ

43

วิทยาลัยการบินนานาชาติ

ป.ตรี

บธ.บ./การจัดการการบิน

ปรับปรุง

2560

สถานะ

44

วิทยาลัยการบินนานาชาติ

ป.โท

บธ.ม./การจัดการการบิน

ปรับปรุง

2560

สถานะ

45

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ป.ตรี

ศศ.บ./การโรงแรมและภัตตาคาร

ปรับปรุง

2560

สถานะ

46

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ป.ตรี

ศศ.บ./การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปรับปรุง

2560

สถานะ