ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม

รายชื่อเอกสาร

ปี พ.ศ.

Download

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2559

download

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2559

download

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

2559

download