NPU Registrar


ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม

รายชื่อเอกสาร

ปี พ.ศ.

Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัญฑิต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

2563

download

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัญฑิต พ.ศ.2560

2560

download

แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

2564

download

ระเบียบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม

2562

download

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

2561

download

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

2560

download

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

2560

download

แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

2560

download

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2559

download

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2559

download

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

2559

download