NPU Registra

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชาการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

วันเริ่มโครงการ

สถานะโครงการ

รายละเอียดโครงการ

1

ชื่อโครงการ :

การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบโครงการ V-NET

ผู้รับผิดชอบ :

งานอาชีวศึกษา

วันที่เริ่ม มกราคม 2560

เสร็จสิ้น

เมื่อ
10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 ดูเอกสาร

2

ชื่อโครงการ :

โครงการปรับปรุงรายวิชา(หมวดวิชาทักษะชีวิต)ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :

งานอาชีวศึกษากับงานวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่เริ่ม 26/01/2560

เสร็จสิ้น

เมื่อ
07/02/2560

 ดูเอกสาร

3

ชื่อโครงการ :

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :

งานอาชีวศึกษา

วันที่เริ่ม 03/08/2560

เสร็จสิ้น

เมื่อ
25/08/2560

 ดูเอกสาร

4

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ/GMS/AEC ระดับ อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :

งานหลักสูตร

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

5

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษากับสถาบันการ ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :

งานวิเทศสัมพันธ์

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

6

ชื่อโครงการ :

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ระดับภูมิภาคอาเซียน

ผู้รับผิดชอบ :

งานวิเทศสัมพันธ์

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

7

ชื่อโครงการ :

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ :

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

8

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงนโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ :

งานวิเทศสัมพันธ์

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

9

ชื่อโครงการ :

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ :

งานอาชีวศึกษา

วันที่เริ่ม 01/03/2560

เสร็จสิ้น

เมื่อ
30/03/2560

 ดูเอกสาร

10

ชื่อโครงการ :

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ :

งานผู้สำเร็จ การศึกษาอุดมศึกษา

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

11

ชื่อโครงการ :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริม สร้างความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ :

งานผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

วันที่เริ่ม 26/08/2560

กำลังดำเนินการ

 ดูเอกสาร

12

ชื่อโครงการ :

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ :

งานผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

วันที่เริ่ม 01/10/2559

เสร็จสิ้น

เมื่อ
16/02/2560

 ดูเอกสาร

13

ชื่อโครงการ :

โครงการเสริมสร้างนักศึกษาสู่อุดมคติศตวรรษ ที่ 21

ผู้รับผิดชอบ :

วันที่เริ่ม

ยังไม่ดำเนินการ

14

ชื่อโครงการ :

โครงการจัดซื้อระบบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :

วันที่เริ่ม

ยังไม่ดำเนินการ

15

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร TQF

ผู้รับผิดชอบ :

โอนให้งานสารสนเทศ

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

16

ชื่อโครงการ :

โครงการจัดซื้อเครื่องจัดทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ :

วันที่เริ่ม

ยกเลิก


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ

รายละเอียดโครงการ

วันเริ่มโครงการ

สถานะโครงการ

รายละเอียดโครงการ

1

ชื่อโครงการ :

ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ :

งานสหกิจศึกษา

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

 ดูเอกสาร

2

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

ผู้รับผิดชอบ :

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

3

ชื่อโครงการ :

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ :

งานวิเทศสัมพันธ์

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

4

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ :

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

วันเริ่มโครงการ

สถานะโครงการ

รายละเอียดโครงการ

1

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ :

งานทะเบียนและประมวลผล

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ

รายละเอียดโครงการ

วันเริ่มโครงการ

สถานะโครงการ

รายละเอียดโครงการ

1

ชื่อโครงการ :

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ผู้รับผิดชอบ :

งานสหกิจศึกษา

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

2

ชื่อโครงการ :

โครงการวิจัยนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประชุมวิจัยนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ :

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ


ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

วันเริ่มโครงการ

สถานะโครงการ

รายละเอียดโครงการ

1

ชื่อโครงการ :

โครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 21 ปี 2560

ผู้รับผิดชอบ :

งานรับเข้า

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

2

ชื่อโครงการ :

โครงการจัดทำเอกสารและระเบียบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ :

งานรับเข้า

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

3

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษา ปี 2560

ผู้รับผิดชอบ :

งานทะเบียนและประมวลผล

วันที่เริ่ม

กำลังดำเนินการ

 ดูเอกสาร

4

ชื่อโครงการ :

โครงการการจัดการความรู้(KM) สำนักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ :

งานสารบรรณ

วันที่เริ่ม 1/10/2559

เสร็จสิ้น

เมื่อ
30/09/2560

 ดูเอกสาร