NPU Registrar

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556

5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาฃีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ พ.ศ. 2554


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

3. คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

4. คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

5. คู่มือบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา

6. แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557

จำนวนหลักสูตรอาชีวะ