NPU Registra

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556

5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาฃีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ พ.ศ. 2554


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

3. คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

4. คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

5. คู่มือบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา

6. แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557

ข้อมูลหลักสูตรอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 33 หลักสูตร

จำแนกตามระดับ ประเภทวิชาและสาขาวิชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 13 หลักสูตร

ลำดับที่

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ดาวน์โหลด

คณะ/วิทยาลัย

สถานภาพของหลักสูตร

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม

พาณิชยกรรม

พาณิชยกรรม

พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เกษตรกรรม

ช่างยนต์

ช่างกลโรงงาน

ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

การบัญชี

การตลาด

การจัดการสำนักงาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การโรงแรม

เกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(ปรับปรุงตามวงรอบ)

สภาฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 หลักสูตร

ลำดับที่

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ดาวน์โหลด

คณะ/วิทยาลัย

สถานภาพของหลักสูตร

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคการผลิต

เทคนิคโลหะ

ไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างก่อสร้าง

เทคนิคสถาปัตยกรรม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงตามวงรอบ)

สภาฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559

(1) สาขาวิชาไฟฟ้า(วทอ.ศรีสงคราม/วิทยาลัยธาตุฯ)
(2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (คณะเทคโนโลยีฯ)
*MOA ในการจัดการศึกษา (ทวิภาคี)
ระหว่าง มนพ. กับ BJC

8

อุตสาหกรรม

ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

ดาวน์โหลด

วิทยาลัยการบินนานาชาติ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

สภาฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558

สอศ. รับทราบ (31/03/2560)

ก.พ. รับรองคุณวุฒิ (28/04/2560)

9

อุตสาหกรรม

ช่างอากาศยาน

ดาวน์โหลด

วิทยาลัยการบินนานาชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สภาฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2561

10

11

12

13

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การตลาด

การจัดการสำนักงาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ/วิทยาลัยธาตุฯ/วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงตามวงรอบ)

สภาฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559

14

บริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ดาวน์โหลด

วิทยาลัยนาหว้า/วทอ.ศรีสงคราม *MOAในการจัดการศึกษา (ทวิภาคี) ระหว่าง ม.นพ. กับ BJC

หลักสูตรปรับใหม่ พ.ศ. 2560

สภาฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 เม.ย 2559

15

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม

ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภาฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559 (ปรับปรุงตามวงรอบ)

16

17

18

19

20

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ประมง

พืชศาสตร์

สัตวศาสตร์

ช่างกลเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงตามวงรอบ)

สภาฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

โดย งานหลักสูตรอาชีวศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม