ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง)

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4-5

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยธาตุพนม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่น 2558 (ภาคพิเศษ)

ปฎิทินการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

- ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

- ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

- ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรม


เอกสาร/ประกาศ ทางการศึกษา


ปฏิทินงานประชุม กสบ.

ภาพกิจกรรม