NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • NPU NEWS : ม.นครพนม ขับเคลื่อนงานกลไกผู้สูงอายุ ตั้ง “ศูนย์เดย์แคร์” ส่งเสริมสุขภาพสูงวัยในชุมชน

NPU NEWS : ม.นครพนม ขับเคลื่อนงานกลไกผู้สูงอายุ ตั้ง “ศูนย์เดย์แคร์” ส่งเสริมสุขภาพสูงวัยในชุมชน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2021-12-02 16:22:11 80

NPU NEWS : ม.นครพนม ขับเคลื่อนงานกลไกผู้สูงอายุ ตั้ง “ศูนย์เดย์แคร์” ส่งเสริมสุขภาพสูงวัยในชุมชน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ผลักดันขับเคลื่อนงานกลไกประเด็นผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Day Care) ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนทุนงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแหล่งทุนร่วมจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

-------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ : www.npu.ac.th

Facebook : NPUThailand

Youtube : NPUThailand

#npuchannel​​​ #wenpu​​​ #PRNPU​​​ #NPUNEWS​​​ #ข่าวมหาวิทยาลัยนครพนม


VIDEO


HOT LINK