NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • ม.นครพนม ร่วมมือภาครัฐและเอกชน เตรียมดันนครพนม-มุกดาหารเป็นสมาร์ทซิตี้

ม.นครพนม ร่วมมือภาครัฐและเอกชน เตรียมดันนครพนม-มุกดาหารเป็นสมาร์ทซิตี้

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-07-15 15:22:15 348

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เขตพื้นที่นครพนมและมุกดาหาร โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมประชุม พร้อมช่วยกันร่างรูปแบบผังเมือง และความต้องการให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนแนวทางขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศ หากโครงการประสบความสำเร็จ จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้กับประชากรในพื้นที่ ------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily


VIDEO


HOT LINK