• January 23, 2019
  • Online 14
สปอตรณรงค์ ต่อต้านคอรัปชัน - คิดก่อนทำ

 

Post By : นายฉัตรชัย โกพลรัตน์   Date : 16/05/2561 10:25:01 | Views : 238

สปอตรณรงค์ ต่อต้านคอรัปชัน "คิดก่อนทำ" " เพราะการสมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระทำในการปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ เป็นการทุจริตคอรัปชั่นรูปแบบหนึ่งนั่นเอง " มหาวิทยาลัยนครพนมจึงร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใส และลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปชันได้

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด