• August 22, 2018
  • Online 39
3minutes@NPU EP24 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน ไทย เวียดนาม

 

Post By : นายฉัตรชัย โกพลรัตน์   Date : 08/02/2561 13:44:33 | Views : 104

นำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ณ หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม และอนุุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโดย ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสมาคมไทย-เวียดนาม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายสุธี ประจักษ์รัตนกุล รองนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนม มาพบปะและร่วมพูดคุยกับนักศึกษาไทย-เวียดนาม พร้อมด้วยชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวบ้านบ้านนาจอกให้การต้อนรับ มีนักศึกษาไทยเข้าร่วม 57 คน และนักศึกษาชาวเวียดนามที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมอีกจำนวน 19 คน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่ชุมชนด้านประเพณีวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษาเวียดนาม และได้เข้าไปศึกษาวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม ได้แก่ อาหาร การทำการเกษตร ถิ่นที่อยู่อาศัย และการจัดเทศกาลต่างๆ โดยนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวเวียดนามจะเข้าพักอาศัยที่บ้านของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด