• August 22, 2018
  • Online 38
3minutes@NPU EP23 ตอน การประกอบอาชีพในอนาคต

 

Post By : นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   Date : 29/01/2561 10:49:13 | Views : 140

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และแกนนำโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต สพม.22 และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้นำนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน จาก 13 คณะ/วิทยาลัย จัดแสดงเพื่อให้ความรู้ แนะนำสาขาวิชาที่น่าสนใจ เพื่อให้ครูแนะแนวและแกนนำนักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัยนครพนมได้มากขึ้น และประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม นอกจากนั้น บนเวทีกลาง ได้จัดการเสวนาร่วมกัน เรื่อง มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อการศึกษาต่อ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อในแต่คณะ/วิทยาลัย และโอกาสการทำงานในสาขาวิชาสู่เส้นทางสายอาชีพในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด