• July 19, 2019
  • Online 15

มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 12 มี.ค. 2562 เวลา 16:25:56 น. | : 321

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ นาวาอากาศเอกกันต์พัฒน์ มังคละศิริ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด โดยมีนายอภิชาต วงษ์กาฬสินธุ์ จัดหางานจังหวัดนครพนม เป็นพยาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เป็นการสนับสนุนพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตรงตามความต้องการของบริษัท รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ให้นักศึกษามีงานทำ มีรายได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม นักศึกษา และจัดหางานจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต ปรับปรุง ดัดแปลง บำรุงรักษาอากาศยาน ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์ และธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม และบริษัท ฯ ให้มีความรู้ทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/qp82H

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด สร้างทักษะบัณฑิตให้สอดคล้องแรงงานภาคอุตสาหกรรม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด