• May 25, 2019
  • Online 6

มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 07 ธ.ค. 2561 เวลา 18:53:20 น. | : 192

วันนี้(7 ธันวาคม 2561) ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม นายสุรศักดิ์ พรหมศรีสุข หัวหน้ากลุ่มงานวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม นำเจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริต และร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น " Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ภายใต้กิจกรรม นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเดินรณรงค์

จากนั้นได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม พร้อมกับส่วนกลางและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ทุกคนเห็นถึงผลเสียหายที่เกิดจากการทุจริต และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชั่น มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI) ภายใต้แนวคิด “Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ทั้งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยตามแนวยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด