• June 17, 2019
  • Online 16

สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

: นายสมพร กงนะ   : 11 ต.ค. 2561 เวลา 11:04:18 น. | : 124

            วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5 แผนบูรณาการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับทุนแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ได้มีการบรรยายทำความเข้าใจกับนักวิจัยผู้ได้รับทุนในหัวข้อ "แนวทางการบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวข้อ "แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ/ระบบบริหารงบประมาณวิจัย" โดย นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผน มหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว :สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพฯ กิจกรรมลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด