• September 24, 2018
  • Online 35

คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 13 ก.ย. 2561 เวลา 14:19:36 น. | : 68

วานนี้(12 กันยายน 2561) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ให้การต้อนรับ มีบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งนคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

การเข้าพบปะของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ โดยทางคณะผู้บริหารจะลงพื้นที่เข้าพบปะบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด