• June 17, 2019
  • Online 19

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์

: นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว   : 31 ส.ค. 2561 เวลา 08:53:41 น. | : 1,804

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. กัมปนาจ� เภสัชชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 7 “โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

��������������� และในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.กัมปนาจเภสัชชา ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral presentation) และได้รับรางวัลผลงานดีเด่น กลุ่มโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องภาคบรรยาย (Outstanding Oral Presentation Award)

�������

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซึ่งรับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด