• March 22, 2019
  • Online 15

UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 10 ส.ค. 2561 เวลา 10:57:10 น. | : 230

เมื่อวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดย ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชม Knowledge Exchange Center (Kx) ,ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์(TCDC) และ PINN creative Space จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Creative และนำองค์ความรู้ มาใช้ในการดำเนินงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชม ตึก Knowledge Exchange Center (Kx) ได้รับการต้อนรับจากผู้จัดการอาคาร KX โดยนำเสนอบริการต่างๆ และการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานของทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และบริการต่างๆ ภายในตึก โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมมุ่งเน้นการให้บริการกลุ่มธุรกิจ SMEs ให้มีความแข็งแรง ลำดับต่อมาได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมออกแบบสร้างสรรค์ (TCDC) เป็นอาคารที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการเป็นแหล่งค้นคว้าที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ และวันสุดท้ายได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์ผลงาน ณ PINN creative space พื้นที่ทำงานสำหรับคนยุคใหม่ ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัยที่จะช่วยให้สร้างชิ้นงานได้ตามใจปรารถนา สามารถเติมเต็มจินตนาการให้กลายเป็นจริง

ภาพ/ข่าว : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU
รอบรั้วกันเกรา : UBI NPU ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (TCDC) และ PINN Creative Space มุ่งจุดประกายสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ นศ. NPU

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด