• March 22, 2019
  • Online 41

มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 02 ก.ค. 2561 เวลา 17:49:17 น. | : 245

วันนี้(2 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้นำเชียร์ ประจำปี 2561 พร้อมมอบแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้ความรุนแรง เน้นสร้างความรักสามัคคี ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้กับรุ่นพี่แต่ละคณะ/วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ให้เกิดความประทับใจ ในการเข้ามาเป็นช่อกันเกราช่อที่ 13�ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 5 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

นายชนะชัย โพธิสาราช นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมอบรมผู้นำเชียร์ มีรุ่นพี่ผู้นำเชียร์จากสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมอบรม โดยมีองค์การนักศึกษา มนพ.เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำให้การจัดกิจกรรมรับน้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเป็นการฝึกร้องเพลงสถาบัน ฝึกร้องเพลงเชียร์ การบูมรับรุ่น การฝึกเรื่องระเบียบแถว การสร้างระเบียบวินัยในด้านต่าง ๆ ซึ่งทุกกิจกรรมจะเน้นความรัก สามัคคี ความสนุกสนาน ความอบอุ่นที่จะส่งจากสายสัมพันธ์รุ่นพี่ไปยังรุ่นน้อง พร้อมทั้งสร้างจะเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีให้แก่รุ่นน้องที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนมอีกทางหนึ่ง

โดยโครงการอบรมผู้นำเชียร์และรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อรอต้อนรับน้องใหม่ "กันเกราช่อที่ 13" ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561�


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมความพร้อมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดประชุมผู้นำเชียร์ ต้อนรับน้องใหม่ กันเกราช่อที่ 13

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด