• January 23, 2019
  • Online 13

งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16:16:09 น. | : 122

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจำปาลาว ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา(CHE QA Online) ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการอบรม และมีเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วม มีนายพิชัย ซ้ายประทุม นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าระบบ


นายพิชัย ซ้ายประทุม กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา(CHE QA Online) แก่บุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันฯ มนพ.จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด