• January 23, 2019
  • Online 5

มนพ. รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 15 พ.ค. 2561 เวลา 16:16:31 น. | : 829

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 โทร. 042-532477-8 ต่อ 217 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) กรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายในเวลา 16.30 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

(2) กรณีสมัครทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปที่ email: chanunkant@gmail.com�ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. โดยให้ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การสมัครจะต้องแนบประวัติ ผลงาน พร้อมทั้งคำรับรองจากผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

**เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้**

  • ใบสมัคร ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปเล่มประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวนโยบายในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน 8 ชุด

**ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารการสมัครได้ที่นี่**

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด