• August 22, 2018
  • Online 35

นักศึกษา ว.นาหว้า ม.นครพนม คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)

: นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ   : 14 ก.พ. 2561 เวลา 00:32:56 น. | : 175

วันที่ 8 ก.พ. 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงการนิทรรศการและงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ (OPEN HOUSE 2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผลการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการซ่อมเครื่องยนต์ระดับ ปวช.

นายแสงเพชร อินอุเทนนายกิตติชัย แมดมิ่งเหง้านายกิตติพงษ์ วะเศษสร้อย������������������

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ��� นายสมชัยวะชุม นายศราวุธ จันไตรรัตน์ นายศตวรรษ นะคะรังสุ

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีประเภททีม ระดับ ปวส.

นายสุริยา แก้วไพศาลนางสาวกัญญารัตน์วงษาเนาว์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนางนิตยา ประกิ่งนางสาวจิราภรณ์เขจรศาสตร์นางสาวสุจิตราวะดีศิริศักดิ์

3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีประเภทเดี่ยว ระดับ ปวส.

นายสุริยาแก้วไพศาล���

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนางนิตยา ประกิ่งนางสาวจิราภรณ์เขจรศาสตร์นางสาวสุจิตราวะดีศิริศักดิ์

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

นางสาวปิยะมาศ ชัยวังราชนางสาวศิริลักษณ์น้อยนางระดับ ปวช.

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนางทิวาพรศิริสวัสดิ์

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

นางสาวจารุณี ประกิ่งนางสาวศุภมาศ นาโควงค์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนางทิวาพรศิริสวัสดิ์

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

นางสาวชไมพร ปิลองนางสาวไอลดาประกิ่งระดับ ปวช.

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายลาภวัต วงศ์ประชา

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

นายเศรษฐวุฒิ ประกิ่งนายสุขวิทย์ ปิลอง ��ระดับ ปวส.

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายลาภวัต วงศ์ประชา

8. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์

นายทวีวัฒน์ ลำมะสะนายอนันท์ ขันตีนายธีรวัฒน์ ชาลี

อาจารย์ผู้ควบคุมนายอภิศักดิ์แก้วไพศาล 

รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษา ว.นาหว้า ม.นครพนม คว้ารางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด