• August 22, 2018
  • Online 41

คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม

: นายคณธร เกตุแย้ม   : 13 ก.พ. 2561 เวลา 12:47:34 น. | : 203

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวิวร ฮงมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่

-         กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการ

จัดการ)

-         กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาการบัญชี

ครั้งที่ 2

-         กิจกรรมตอบคำถามทางไอที (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

-         กิจกรรมการประกวดออกแบบแผ่นพับ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-         กิจกรรมการแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าว ครั้งที่ 2 (สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์)

-         กิจกรรมการแข่งขันสตรีทฟุตซอล (สาขาวิชาการจัดการกีฬา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในวันนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา จะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ มีทักษะเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อไปในอนาคต

การจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียน วิทยาลัย ต่าง ๆ ส่งทีมเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม มีดังต่อไปนี้

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ)

ชนะเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 วิทยาลัยธาตุพนม

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาการบัญชี ครั้งที่ 2

ชนะเลิศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีมที่ 1

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีมที่ 2

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 วิทยาลัยธาตุพนม

กิจกรรมตอบคำถามทางไอที (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 วิทยาลัยธาตุพนม

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

กิจกรรมการประกวดออกแบบแผ่นพับ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชนะเลิศ วิทยาลัยธาตุพนม

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าว ครั้งที่ 2 (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

กิจกรรมการแข่งขันสตรีทฟุตซอล (สาขาวิชาการจัดการกีฬา)

ชนะเลิศ วิทยาลัยธาตุพนม

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา

รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 วิทยาลัยอินเตอร์พัฒนศาสตร์

 

ข่าว/ภาพ

นายคณธร  เกตุแย้ม  ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาการจัดการ ฯ มนพ. จัดแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด