• August 22, 2018
  • Online 37

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 13 ก.พ. 2561 เวลา 10:30:18 น. | : 174

วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร” โดยได้จัดส่งการแสดงจำนวน 2 ชุดการแสดง คือ การแสดงชุดฟ้อนศรีโคตรบูรณ์และการแสดงชุดนาคาภิรมย์ ซึ่งการแสดงทั้ง 2 ชุดนั้นถือเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวจังหวัดนครพนมและเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้

 

รอบรั้วกันเกรา : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด  มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”
รอบรั้วกันเกรา : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด  มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”
รอบรั้วกันเกรา : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด  มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”
รอบรั้วกันเกรา : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด  มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”
รอบรั้วกันเกรา : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด  มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”
รอบรั้วกันเกรา : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด  มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”
รอบรั้วกันเกรา : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด  มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”
รอบรั้วกันเกรา : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด  มนพ. ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร”

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด