• August 22, 2018
  • Online 48

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

: นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว   : 11 ก.พ. 2561 เวลา 14:52:52 น. | : 192

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University

 

          ดร.กัมปนาจ เภสัชชา หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ได้รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งมี นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นการให้บริการนักศึกษา เป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน ที่กำลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยผ่านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิธีการทำงานจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของนักศึกษา โดย รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

          ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาต่อ ตลอดถึงการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร และนายณัฐนนท์ วิเศษโวหาร เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามรายละเอียดของโครงการฯ  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 711 อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง แนวทางพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด