• January 23, 2019
  • Online 29

คณะกรรมการบริการวิชาการในโรงเรียน ตชด. มนพ. ลงพื้นที่ติดตามผลการบริการวิชาการ

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 12 ม.ค. 2561 เวลา 17:56:45 น. | : 433

วันนี้ (12 มกราคม 2561) คณะกรรมการบริการวิชาการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยนครพนม  ลงพื้นที่ติดตามการนำผลการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ของพื้นที่เป้าหมาย พร้อมสอบถามข้อมูลความต้องการรับบริการ ด้านต่างๆ ของพื้นที่ีเพื่อให้เกิดประโยขน์สูงสุดต่อโรงเรียน และพัฒนาขยายสู่ชุมชนโดยรอบ โดยในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ ณ อำเภอท่าอุเทน ได้แก่ รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา บ้านน้อยลวงมอง , อำเภอบ้านแพง ได้แก่ ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง และอำเภอโพนสวรรค์ ได้แก่ รร.ตชด.บ้านหนองดู่  รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล 


ภาพ/ข่าว : คกก.บริการวิชาการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มนพ.

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะกรรมการบริการวิชาการในโรงเรียน ตชด. มนพ. ลงพื้นที่ติดตามผลการบริการวิชาการ
รอบรั้วกันเกรา : คณะกรรมการบริการวิชาการในโรงเรียน ตชด. มนพ. ลงพื้นที่ติดตามผลการบริการวิชาการ
รอบรั้วกันเกรา : คณะกรรมการบริการวิชาการในโรงเรียน ตชด. มนพ. ลงพื้นที่ติดตามผลการบริการวิชาการ
รอบรั้วกันเกรา : คณะกรรมการบริการวิชาการในโรงเรียน ตชด. มนพ. ลงพื้นที่ติดตามผลการบริการวิชาการ
รอบรั้วกันเกรา : คณะกรรมการบริการวิชาการในโรงเรียน ตชด. มนพ. ลงพื้นที่ติดตามผลการบริการวิชาการ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด