• August 20, 2018
  • Online 13

วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

: นายณัฐพงศ์ จันทร   : 01 ธ.ค. 2560 เวลา 16:38:11 น. | : 125

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 50 คน และนางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาประกันคุณภาพการศึกษา และนายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ (Action Learning) ตามขั้นตอน PDCA และเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์ การสื่อสาร อีกทั้งสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และระดับคณะ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ว.การท่องเที่ยวฯได้ที่ #FacebookFanpage 

ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

 

 

รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด