• June 25, 2018
  • Online 24

ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.

: นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร   : 13 ก.ย. 2560 เวลา 17:14:37 น. | : 67

วันนี้ 13 ก.ย 60 ชมรมบ่มเพาะ วิสาหกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ไปอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอกิจการของชมรมบ่มเพาะธาตุพนม รายงานความก้าวหน้า ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : ชมรมบ่มเพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม มนพ.อบรมทำแผนธุรกิจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มนพ.

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด