• June 25, 2018
  • Online 17

สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61

: นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช   : 13 ก.ย. 2560 เวลา 08:37:42 น. | : 132

     เมื่อ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยและลงนามในสัญญาทุนโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายแนวทางการบริหารงานวิจัยให้สำเร็จตามเวลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัยลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  บรรยายชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ภายใต้ระเบียบกองทุนวิจัยฯ มหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่ง จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ข่าว/ภาพ : ดร.บัณฑิต บุญขาว, สมพร กงนะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61
รอบรั้วกันเกรา : สวพ.มนพ. จัดเวทีชี้แจงแนวการดำเนินงานและลงนามสัญญาทุนฯ จากงบแผ่นดิน 61

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด