• June 25, 2018
  • Online 19

สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ

: นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช   : 12 ก.ย. 2560 เวลา 10:33:49 น. | : 116

          เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย การวางแผนการทำงานของโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 11 โครงการ ภายใต้ โครงการวิจัยท้าทายไทย ฯ กลุ่มทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว 
     เนื่องจากกรอบการทำงานในปี 2560 ซึ่งเป็นการทำงานระยะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) มหาวิทยาลัยได้ยกระดับโจทย์การทำงานด้วยการเชื่อมโยงทิศทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ในประเด็นเมืองเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสินค้าเกษตร แปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นสุดยอดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (Product Champion) ของจังหวัด ได้แก่ กลุ่มพืชผัก/ผลไม้ ปศุสัตว์/ประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP). และพัฒนากรอบการสนับสนุนการวิจัยภายใต้เป้าหมาย การยกระดับรายได้ของเกษตรกร/กลุ่ม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งผู้ผลิตเดิมและกลุ่มผู้ผลิตใหม่ในการประกอบการเชิงธุรกิจทั้งด้านการผลิต แปรรูป การตลาด บนฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้จัดจึงวางน้ำหนักการจัดการต้นน้ำในการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการทำงานด้วยออกแบบเวทีด้วยการจัดกลุ่มโครงการวิจัยออกเป็น 3. กลุ่มที่มีการทำงานในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ กลุ่มการพัฒนาระบบการจัดการ การแปรรูป ช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/SME และกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชผักและโค โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วม ได้แก่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผศ.ดร.อัครพล จันทร์อ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ผศ. ดร.เชวง สารคล่อง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้เขียน. ร่วมแลกเปลี่ยนกับทีมวิจัย และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและแผนงาน
     ทั้งนี้ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. ได้ให้ความเห็นว่า กิจกรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาริเริ่มตัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการที่จะช่วยทำให้นักวิจัยได้สอบทานความคิด ความเข้าใจ วางกรอบและแผนการทำงานที่มีความชัดเจนในระดับที่จัดการได้. และนำไปสู่การกำหนด TOR ในสัญญารับทุนบนฐานเข้าใจร่วมระหว่างผู้ให้ทุน หน่วยจัดการของมหาวิทยาลัยและนักวิจัย เพื่อให้ได้คุณภาพของข้อเสนอโครงการทั้งด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์

 

ข่าว/ภาพ : ดร.กัญลยา มิขะมา, สมพร กงนะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ ม.นพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยฯ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด