• June 25, 2018
  • Online 21

สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน

: นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช   : 12 ก.ย. 2560 เวลา 10:11:52 น. | : 82

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการสังเกตการณ์คณะกรรมการการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทนระดับพื้นที่ ณ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ข่าว/ภาพ : ดร.บัณฑิต บุญขาว, สมพร กงนะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : สวพ. มนพ. ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด