• June 25, 2018
  • Online 23

คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม

: นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช   : 12 ก.ย. 2560 เวลา 10:00:41 น. | : 105

     งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2 ) ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และพื้นที่คุณสมหมาย ศรีจันทร์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อร่วมวางแผนและหาแนวทางบูรณาการงานด้านวิธีการแปรรูปวัตถุดิบให้ได้ระบบมาตรฐาน (อย.) และด้านกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน (GMP) ของระดับกลุ่มและระดับจังหวัด โดยมี คุณชายกร สินธุสัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560

 

ข่าว/ภาพ : ดร.บัณฑิต บุญขาว, สมพร กงนะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม
รอบรั้วกันเกรา : คลินิกเทคโนโลยี ม.นพ. ร่วมกัน ศวภ.2 ลงพื้นที่กลุ่มผู้แปรรูปสับปะรดท่าอุเทน จ.นครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด