• June 25, 2018
  • Online 17

ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"

: นายณธีพัฒน์ ปาละเสริฐธัญกุล   : 07 ก.ย. 2560 เวลา 11:28:11 น. | : 176

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.ฑีรัตม์ พิระยะพลิน เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"

โดยศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และเห็นสมควรให้มีการจัดเสวนาวิชาการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนครพนมในบริบทของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่นครพนมที่เชื่มโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นองค์รวมทั้งประเด็นและมิติเวลาแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่านได้แก่

- อ.สุจิตต์ วงษ์เทพ (นักเขียน นักวิชาการ ผู้ก่อตั้งวารสารศิลปวัฒนธรรมสำนักพิมพ์มติชน)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาพ ปรีชารัช (อาจารย์สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- อ.สุริยา คำหว่าน (อาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม และจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้งสิ้นจำนวน 150 คน

 

รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"
รอบรั้วกันเกรา : ประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง "นครพนมในฐานะสากลนคร (cosmopolis); ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์และภูมิศาสตร์การเมือง"

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด