• June 25, 2018
  • Online 19

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 10 ส.ค. 2560 เวลา 12:41:39 น. | : 122

วันที่ 10 สิงหาคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี  ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครูในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

1. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์
2. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
3. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง
4. ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก
 

ข่าว/ภาพ : นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด