• June 25, 2018
  • Online 15

มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 09 ส.ค. 2560 เวลา 16:02:11 น. | : 401

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ทำงานด้านสหกิจศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกิจกรรม มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญสหกิจศึกษาในการจัดการเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยนครพนม" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และจัดเวทีเสวนา เรื่อง "แนวทางการจัดการเชิงบูรณาการสหกิจศึกษากับการทำงาน" ระหว่างอาจารย์สหกิจศึกษา กับตัวแทนสถานประกอบการ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  มิขะมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในสหกิจศึกษาและเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน

ข่าว : อรปวีณ์  บัวชู

ภาพ : เฉลิม  ทุมเสน

 

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ มุ่งยกระดับคุณภาพ นศ.และผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด