• June 25, 2018
  • Online 20

MIT Open House

: นายคณธร เกตุแย้ม   : 09 ส.ค. 2560 เวลา 15:16:38 น. | : 197

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ MIT Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้ทราบถึงสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ รวมถึงสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดนครพนม ในรูปแบบกิจกรรมเชิงวิชาการ อาทิ การแข่งขันคอมพิวเตอร์กราฟิก โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,การแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ โดย สาขาวิชาการจัดการ ,การแข่งขันทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าว โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ,การแข่งขันประกอบแบบ Infographic ในหัวข้อ “1 ทศวรรษ MIT” โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การแข่งขันวิชาการด้านบัญชี โดย สาขาวิชาการบัญชี ,การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR โดย สาขาวิชาการจัดการกีฬา และการออกบูทของ 6 สาขาวิชา และบูทของสโมสรนักศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการนี้ก็คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมได้ทราบถึงสาขาที่เปิดการเรียนการสอนในคณะฯได้รับทักษะความรู้ ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมโครงการ MIT Open House ทุกท่าน และถือว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว MIT NPU.

ภาพ/ข่าว  นายคณธร เกตุแย้ม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House
รอบรั้วกันเกรา : MIT Open House

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด