• June 25, 2018
  • Online 18

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด NPU Book Fair

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 03 ส.ค. 2560 เวลา 13:34:18 น. | : 382

         สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด NPU Book Fair ในวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครพนม ได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนรางวัลซีไรต์ ในงานดังกล่าว การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด NPU Book Fair ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
         1. การออกร้านจำหน่ายหนังสือ และสื่อการศึกษาในราคาพิเศษ จากร้านจำหน่ายหนังสือ สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง อาทิ จุฬา ธรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนในจังหวัดนครพนม มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือดี ราคาพิเศษ ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น 
         2. กิจกรรม “เสวนา จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจเกิดการรักการอ่านและ การเขียนมากขึ้น มีโอกาสได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักอ่านกับนักเขียน โดยการศึกษาถึง แรงบันดาลใจในการเขียน การเตรียมตัวในการเขียนและเทคนิคการเขียน สำหรับปีนี้ มีนักเขียนมาร่วมกิจกรรม คือ พลัง เพียงพิรุฬห์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ ปี 2559
         3. การออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
         4. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ มุม...ในห้องสมุด ที่ฉันชอบ
         5. กิจกรรม ปั้นฝันบรรณารักษ์น้อย
         6. กิจกรรมสอนงานศิลปะ หรือ Workshop ศิลปะ
         โอกาสนี้ สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมตลอดจนร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด NPU Book Fair ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arc.npu.ac.th
facebook : npu arc

 

รอบรั้วกันเกรา : ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด NPU Book Fair

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด