• June 25, 2018
  • Online 16

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 03 ส.ค. 2560 เวลา 12:08:42 น. | : 722


ไฟล์ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

           เพื่อให้การดำเนินการสรรหาอธิารบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557  ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จึงออกประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
           1. รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
           2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
           3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
           4. ดร.มนูญ ศิวารมย์
           5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
           6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถ นันทจักร์
           ทั้งนี้ ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ต้องนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคมของมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ตามลำดับอักษร ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้นำเสนอวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 20 นาที และตอบข้อซักถามไม่เกินคนละ 20 นาที
           ผู้ที่ไม่เข้าสู่การนำเสนอวิสัยทัศน์ตามวันเวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                      ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

                    ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร
          ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด