• August 20, 2018
  • Online 11

ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 12 ก.ค. 2560 เวลา 18:11:17 น. | : 653

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ 2560 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ชั้น  4  โทร. 042-532477-8 ต่อ 217 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม  www.npu.ac.th  และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) กรณีสมัครด้วยตนเอง  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ 2560 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ภายในเวลา  16.30 น.  โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

(2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์  ให้ส่งใบสมัครไปที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000   หรือส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 0-4253-2479 โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ chanunkant@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ 2560 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. โดยให้ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นสำคัญ

         ทั้งนี้  การสมัครจะต้องแนบประวัติ  ผลงาน  พร้อมทั้งคำรับรองจากผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

 **เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้**

(1)  ใบสมัคร  ติดรูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  ชุด

(2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  จำนวน  1  ฉบับ

(3)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

(4)  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ

(5)  รูปเล่มประวัติส่วนตัว  ผลงาน  และแนวนโยบายในการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน  7  ชุด

**ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารการสมัครได้ที่นี่**

 

รอบรั้วกันเกรา : ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด