• June 25, 2018
  • Online 16

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 19 มิ.ย. 2560 เวลา 15:08:23 น. | : 295

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

การอบรมเรื่องเทคนิคการเขียน มคอ.7 จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

 

ข่าว : สาวิตรี  สีดาพิมพ์

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มนพ.

 

รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7
รอบรั้วกันเกรา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร : เทคนิคการเขียน มคอ.7

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด