• June 25, 2018
  • Online 14

บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 13 มิ.ย. 2560 เวลา 17:01:28 น. | : 251

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ....... เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมหารือและวิพากษ์ รายละเอียดเนื้อหาในข้อบังคับฯ ร่วมกัน

โดยในครั้งนี้ได้ให้บุคลากรร่วมกันทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความต้องการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนสัญญาเดิมของพนักงานมหาวิทยาลัยจากเดิมเป็น 60 ปี อันจะส่งผลต่อสวัสดิการ สวัสดิภาพของพนักงานฯ ในอนาคต ต่อไป

 

ข่าว : อรปวีณ์  บัวชู

ภาพ : วรรณวชิรา  จันทะเมธี

 

รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รอบรั้วกันเกรา : บุคลากร มนพ. ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด