• June 25, 2018
  • Online 15

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 4

: นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้   : 20 มี.ค. 2560 เวลา 09:46:14 น. | : 211

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 4 โดยมี ศ.ดร.สุพจน์  หารหนองบัว กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อเขียนในวารสารวิชาการ” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในด้านการทำวิจัยและเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนบทความวิจัยในวารสารวิชาการของอาจารย์ภายในคณะให้มากยิ่งขึ้น

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 4

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด