• June 25, 2018
  • Online 15

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

: นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้   : 20 มี.ค. 2560 เวลา 09:16:50 น. | : 248

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร. วุฒิชัย  กันนุฬา  และ ดร. พฤทธิ์  คำศรี พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) : Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการใช้แสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยสมุนไพรและทางการแพทย์ รวมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบัน

สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานที่มีการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานวิจัยโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และแนวทางการประกอบอาชีพจากเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด