• June 25, 2018
  • Online 18

อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 09 มี.ค. 2560 เวลา 16:10:00 น. | : 1,300

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

การประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ครั้งนี้ อธิการบดี มนพ. ได้ประกาศว่า "ผมขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนและผู้ใต้บังคับบัญชา (รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมทุกคนว่า ผมจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของแผ่นดินด้วยความสุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยนครพนม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการเป็นหลัก และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรก จะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญาพินิจพิจารณาถึงการกระทำที่ดี ที่ถูกต้อง จะละเว้นการกระทำใดที่เป็นความเสื่อม อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อส่วนราชการและส่วนรวม และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ" 

ข่าว : วรรณวชิรา  จันทะเมธี
ภาพ : อรปวีณ์  บัวชู

 

รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด