• June 25, 2018
  • Online 16

สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

: นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช   : 08 มี.ค. 2560 เวลา 08:53:29 น. | : 264

      เมื่อวันที่  2  มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายสมพร กงนะ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนคณะกรรมการ การประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนครพนม ของมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมลงพื้นที่ออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อสำรวจความต้องการช่วยเหลือ ความเข้มแข็งของชุมชน และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
      1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน(ข้าวอินทรีย์) หมู่ที่ 6  ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 2  มีนาคม พ.ศ.2560
      2) บ้านไชยบุรี(การท่องเที่ยวเชิงนิเวศริมฝั่งโขง) หมู่ 1,2,3 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560
     ทั้งนี้ เพื่อวางแนวทางสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบของกฏหมาย นโยบายของรัฐบาล และเกิดการบูรณาการในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
 

ข่าว/ภาพ :  สมพร กงนะ ,สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด